Здійснення профільного навчання у НВК «Колегіум»

Профільне навчання — вид диференційованого навчання, який передбачає врахування освітніх потреб, нахилів, здібностей учнів; створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення, що забезпечується за рахунок змін у цілях, змісті, структурі та організації навчального процесу.

Мета профільного навчання — забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки, неперервної освіти впродовж усього життя, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства. Профільне навчання спрямоване на формування ключових компетентностей старшокласників, набуття ними навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток їхніх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти.

Принципи профільного навчання – 1) диференціації (розподіл учнів за рівнем освітньої підготовки, інтересами, потребами, здібностями і нахилами);                      2)  варіативності, альтернативності й доступності (освітніх програм, технологій навчання і навчально-методичного забезпечення);                                                                    3) наступності та неперервності (між допрофільною підготовкою і профільним навчанням, професійною підготовкою);                                                                                        4) гнучкості (змісту і форм організації профільного навчання, у тому числі дистанційного; забезпечення можливості зміни профілю);                                                          5) діагностико-прогностичної реалізованості (виявлення здібностей учнів з метою їх обґрунтованої орієнтації на профіль навчання).

Профіль навчання — це спосіб організації диференційованого навчання, який передбачає поглиблене і професійно зорієнтоване вивчення циклу споріднених предметів. Профіль навчання визначається з урахуванням інтересів школярів та їх батьків, перспектив здобуття подальшої освіти і життєвих планів учнівської молоді; кадрових, матеріально-технічних, інформаційних ресурсів школи; соціокультурної і виробничої інфраструктури району, регіону. Навчальний профіль визначається як добором предметів, так і їх змістом. Профіль навчання охоплює таку сукупність предметів: базові, профільні та курси за вибором.

Напрям профілізації – самостійно обране навчальним закладом спрямування організації педагогічного процесу, що забезпечується певним добором навчальних дисциплін у 10-11 класах.

Напрями профільного навчання у НВК «Колегіум» –  філологічний, природничо-математичний.

Базові загальноосвітні предмети – становлять інваріантну складову змісту середньої освіти і є обов’язковими для всіх профілів. Ці предмети реалізують цілі й завдання загальної середньої освіти. Зміст навчання і вимоги до підготовки старшокласників визначаються державним стандартом повної загальної середньої освіти.

Профільні загальноосвітні предмети — це предмети, що реалізують цілі, завдання і зміст кожного конкретного профілю. Профільні предмети філологічного напряму: українська мова та література ( 7-8 год на тиждень у 10-11 класах), англійська мова ( 5 год на тиждень) .Профільні предмети природничо-математичного напряму: математика( 8-9 год на тиждень) і фізика (5 год на тиждень), інформатика (5 год на тиждень). Профільні предмети вивчаються поглиблено і передбачають більш повне опанування понять, законів, теорій; використання інноваційних технологій навчання; організації дослідницької, проектної діяльності; профільної навчальної практики учнів тощо. Профільні предмети забезпечують також прикладну спрямованість навчання за рахунок інтеграції знань і методів пізнання та застосування їх у різних сферах діяльності, в т.ч. і професійній, яка визначається специфікою профілю навчання.

Опанування змісту предметів передбачається на:

Рівні  стандарту :обов’язковий мінімум змісту навчальних предметів, який не передбачає подальшого їх вивчення (наприклад, математика у філологічному профілі; історія у фізико – математичному).

Академічному рівні : обсяг змісту достатній для подальшого вивчення предметів у вищих навчальних закладах — визначається для навчальних предметів, які є не профільними, але є базовими або близькими до профільних (наприклад, загальноосвітні курси біології, хімії у фізико-технічному профілі або загальноосвітній курс фізики у хіміко-біологічному профілі). Зміст навчання на першому і другому рівнях визначається державним загальноосвітнім стандартом.

Рівні профільної підготовки : зміст навчальних предметів поглиблений, передбачає орієнтацію на майбутню професію

Курсів за вибором (факультативи) : навчальні курси, які доповнюють навчальні предмети і входять до складу допрофільної підготовки та профільного навчання. У закладі працюють факультативи з польської та німецької мов.

Форми організації профільного навчання – профільні класи; профільні групи в одному класі; класи з поглибленим вивченням математики, англійської мови.

Допрофільна підготовка – здійснюється у 7 – 9 класах з метою професійної орієнтації учнів, сприяння вибору ними напряму профільного навчання у старшій школі.

Форми реалізації допрофільної підготовки – поглиблене вивчення математики, англійської мови. Допрофільна підготовка у НВК «Колегіум» здійснюється також через факультативи, предметні гуртки, Малу академію наук, предметні олімпіади, кабінети профорієнтації.

 

Перейти до панелі інструментів