Платні послуги НВК “Колегіум”

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник управління освітиРівненського міськвиконкому  _____________  В.С.Харковець   «___» ________________ Директор Рівненського НВК «Колегіум» Рівненської міської ради_____________ П.І.Куделя«___» ________________
Погоджено Радою закладуПротокол від 30.05.2013 № 3Голова Ради закладу  _____________Т.Л.Кононенко«___» ________________

ПОЛОЖЕННЯ про надання платних освітніх послуг

Рівненським НВК «Колегіум» Рівненської міської ради

Рівне – 2013

1. Загальні положення1.

1.1. Положення про надання платних освітніх послуг розроблено відповідно до:

а) частини четвертої статті 61 Закону України «Про освіту»;

б) Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»;

в) Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;

г) спільного Наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 23 липня 2010         № 736/902/758 «Про затвердження Порядків надання платних послуг державними і комунальними навчальними закладами»;

д) Наказу Міністерства фінансів України від 22.06.2012 № 758 «Про затвердження порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України»

1.2. Положення впроваджується з метою залучення додаткових коштів  для покращення стану навчально-виховного процесу  Рівненського НВК «Колегіум» Рівненської міської ради.

1.3. Положення може бути доповнено або змінено відповідно до чинного законодавства.Додаткові освітні послуги надаються понад обсяги, встановлені навчальними планами, та поза діяльністю, що фінансується за рахунок коштів загального фонду бюджету. Метою організації платних послуг – є отримання  понадбюджетного фінансування для розширення освітньої діяльності закладу, збільшення спектру освітніх послуг, які не передбачені бюджетним фінансуванням за штатним розписом, але батьки та учні мають бажання займатися цим видом навчально-виховної діяльності.

2. Порядок надання платних послуг

2.1. Порядок надання платних послуг визначається наказом Міністерства освіти, Міністерства фінансів та Міністерства економіки України від 23 липня 2010 N 736/902/758 «Про затвердження Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами» та актами законодавства, що регулюють відповідну сферу платних послуг переліченими у п.1.1.

2.2. Рівненський НВК «Колегіум» Рівненської міської ради  зобов’язаний безкоштовно надати замовнику повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної освітньої послуги, її вартості, порядку та строку оплати (не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку їх надання).

2.3. Платні освітні послуги надаються на підставі письмової заяви, що складається замовником у довільній формі.

2.4. Організовані форми роботи з дітьми з надання додаткових платних послуг можуть бути: додаткові заняття, додаткові групи, курси, гуртки, факультативи за науковим, технічним, художнім, туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами, проведення для громадян лекцій та консультацій з питань виховання дітей, культури, мистецтва, фізичної культури, краєзнавства тощо, інші додаткові послуги, які сприяють інтелектуальному та пізнавальному розвитку учнів, в тому числі підготовка учнів до школи.

2.5. Директор закладу встановлює перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються навчальним закладом, із зазначенням часу, місця, способу та порядку надання кожної з послуг, розрахунку їх вартості та особи, відповідальної за їх надання.

 2.6. Директор закладу має право:

а) відкривати гуртки, зараховувати дітей до них відповідним наказом, згідно з поданими батьками заявами та укладених трудових договорів з педагогічними працівниками;

б) закривати гуртки відповідним наказом у зв’язку із закінченням навчального року, припиненням дії трудових договорів з педагогічними працівниками та достроково, за заявами батьків або у випадку припинення фінансування батьками платних освітніх послуг.

2.7. Права та обов’язки вчителя, який надає платні послуги:

 • забезпечує якісне надання додаткових освітніх платних послуг;
 • веде облік відвідування учнями додаткових занять;
 • відповідає за своєчасну оплату батьками за надання освітніх платних послуг;
 • у разі відсутності учня з поважної причини на занятті надає індивідуальну консультацію.

2.8. Права та обов’язки особи відповідальної за надання платних послуг:

 • організовує запровадження та надання учням додаткових освітніх платних послуг;
 • складає та регулює розклади занять за рахунок коштів спеціального фонду бюджету;
 • забезпечує комплектування груп учнів для додаткових занять;
 • контролює ведення документації;
 • здійснює контроль за відвідування учнями додаткових занять;
 • у разі тимчасової відсутності педагогічного працівника забезпечує своєчасну заміну уроків;
 • контролює якість надання додаткових освітніх платних послуг.

3. Порядок визначення вартості платних послуг

3.1. Розмір плати за той чи інший вид послуги визначається на підставі її ціни. Директор не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку їх надання подає до централізованої бухгалтерії первинні данні для розрахунку вартості послуг. Централізована бухгалтерія протягом 10 календарних днів проводить розрахунок вартості послуги.На кожну платну освітню послугу складається калькуляція, що підписується головним бухгалтером централізованої бухгалтерії та затверджується директором школи.

3.2. Базою для визначення ціни послуги є розрахунок витрат, пов’язаних з наданням послуги. При визначенні витрат необхідно керуватись нормативними документами переліченими у п.1.1. та чинних нормативно-правових актів України. Навчальний заклад може диференціювати розмір плати за надання платної освітньої послуги. Замовник має право здійснювати оплату послуги частинами.

3.3. Встановлення вартості платної освітньої послуги здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з її наданням. Складовими вартості витрат є:

3.3.1. Витрати на заробітну плату. До витрат на оплату праці працівників, які залучені до надання платної освітньої послуги, враховуються розміри посадових окладів, ставок заробітної плати (у тому числі погодинної оплати), підвищення, доплати, надбавки та інші виплати обов’язкового характеру, визначені відповідними нормативно-правовим актами:

а) Зазначені витрати складаються з відповідних витрат на заробітну плату учительського та викладацького складу, інших педагогічних, адміністративно-господарських, навчально-допоміжних та обслуговуючих працівників;

б) Кількість ставок (штатних одиниць) інших працівників, які враховуються при обрахунку вартості платних освітніх послуг, визначається виходячи з необхідності врахування всіх функцій і видів робіт, які безпосередньо пов’язані з організацією надання платних освітніх послуг замовникам. Для цього використовуються затверджені у встановленому порядку штатні розписи.

3.3.2. Нарахування на заробітну плату єдиного соціального внеску.

3.3.3. Безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій.До безпосередніх витрат та оплати послуг інших організацій при визначенні вартості платних освітніх послуг належать:а) витрати на комунальні послуги та енергоносії враховуються у розмірі 10% в межах вартості платної освітньої послуги.б) канцелярські витрати, придбання сировини, матеріалів, інвентарю, інструментів, запасних частин, медикаментів, витратних матеріалів до комп’ютерної та оргтехніки поточний ремонт, технічний огляд і технічне обслуговування основних фондів, витрати на проведення санітарно-гігієнічних та охоронних заходів і т.п. Витрати на оплату послуг сторонніх організацій, що залучаються навчальними закладами для надання платних освітніх послуг, включають оплату виконання обов’язкових робіт, які не можуть бути виконані працівниками навчальних закладів і які повинні бути здійснені кваліфікованими фахівцями сторонніх організацій.Оплата телефонного зв’язку та господарчі витрати враховуються у розмірі 10% у межах вартості платної освітньої послуги.

3.3.4. Індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного законодавства.

4. Планування та використання коштіввід надання платних послуг

4.1. Планування доходів, що буде одержано від надання платних послуг, проводиться за кожним видом послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».

4.2. Кошти, отримані від надання платних послуг, зараховуються на поточний рахунок спеціального фонду бюджету в порядку, встановленому наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 № 758 «Про затвердження порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України» з дотриманням Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637.

4.3. Кошти, отримані від надання платних послуг, використовуються згідно із затвердженим кошторисом навчального закладу з урахуванням вимог законодавства.

4.4. Матеріальні цінності, майно навчального закладу, придбане або створене за рахунок коштів, отриманих від платних освітніх послуг, належить навчальному закладу на правах, визначених чинним законодавством, та використовується ним для виконання своїх функціональних повноважень.

5. Облік операцій з надання платних послуг

5.1. Документальне оформлення операцій з надання платних послуг здійснюється за кожним видом послуг окремо в порядку, встановленому чинним законодавством.

6. Заключні положення

6.1. Відповідальність за організацію і якість надання платних послуг несе директор школи Куделя П.І.

6.2. Відповідальність обґрунтованість розмірів плати за послуги несе головний бухгалтер централізованої бухгалтерії управління освіти Рівненського міськвиконкому.

6.3. До виконання платних послуг залучаються педагогічні працівники та інші фахівці закладу з дотриманням Кодексу законів про працю України та Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту».

nakaz-kalkulyatsiya-4-v-8-v-klasy

Перейти до панелі інструментів