Методична робота

Про структуру та організацію   науково-методичної роботи

з педагогічними кадрами НВК «Колегіум»  

у 2017-2018 н.р.

    У 2016-2017 навчальному році  педагогічний колектив НВК «Колегіум» здійснював роботу з реалізації завдань ІV (узагальнюваного) етапу експериментальної роботи з науково-методичної проблемної теми  «Психолого-педагогічні засади формування синтетичного типу мислення вчителя та учня в умовах реалізації інноваційної моделі навчального закладу «Акме-школа». Завдання, передбачені програмою, педагогічний колектив виконав. У 2016-2017 навчальному році  педагогічний колектив НВК «Колегіум» також продовжив роботу з реалізації завдань І організаційно-підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі».

У 2017-2018  навчальному році педагогічний колектив працюватиме над реалізацією завдань ІІ етапу ДЕР, теоретико-моделювальним, а саме:

 • апробацією варіативних моделей використання комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі та умов забезпечення експерименту;
 • підготовкою учнів та педагогів до використання ІКТ, зокрема комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу, систем комп’ютерної математики, педагогічних програмних засобів та інших засобів;
 • забезпеченням участі педагогів закладу у тренінгах ,семінарах, літній школі для учителів та учнів, які беруть участь у дослідженні;
 • визначенням процесуально-технологічних особливостей запровадження варіативних моделей та критеріїв результативності навчально-виховного процесу закладу в умовах використання ІКТ;
 • проведенням анкетування для визначення якості забезпечення експерименту за основними критеріями результативності використання ІКТ у навчально-виховному процесі;
 • обговоренням результатів анкетування та коригування експериментальної діяльності.

Продовжиться також робота педагогів щодо реалізації технології «Росток». Пріоритетним напрямком діяльності педагогічного колективу НВК «Колегіум» у 2017-2018 н.р. стане  забезпечення реалізації нових програми з навчальних дисциплін у початковій та середній ланках шкільної освіти, а також активізація педагогічної діяльності у напрямку формування 10 ключових компетенцій, а саме: спілкування державною мовою, спілкування іноземними мовами, математична грамотність, компетентності в природничих науках та технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння навчатися впродовж життя, соціальні і громадянські компетенції, підприємливість, загальнокультурна грамотність, екологічна грамотність та здоровий спосіб життя.

Реалізація названих завдань є можливою за умови ефективної роботи методичних підрозділів: предметних кафедр та творчих груп. Предметні кафедри є  основною формою організації науково-методичної роботи у НВК «Колегіум», яка забезпечує створення оптимальних умов для творчого пошуку, обміну педагогічним досвідом, виконання практичних завдань. Кафедри здійснюють науково-методичний супровід вивчення навчальних дисциплін та дослідно-експериментальної роботи. Актуальним у 2017-2018 навчальному році залишається також питання створення умов для розвитку обдарованої учнівської молоді у НВК «Колегіум», впровадження педагогічних інновацій, ІКТ, педагогічного проекту «Росток» та формування універсального мислення вчителя та учнів на засадах інтегративно-діяльнісного підходу до організації навчальної діяльності учнів на уроці.

Необхідною умовою реалізації  вищеназваних завдань є тісна співпраця з науковцями, управлінням освіти, РОІППО,  іншими навчальними закладами міста, області та України.

Виходячи з  вищесказаного у 2017-2018 навчальному році планується:

 1. Продовжити роботу в рамках експерименту всеукраїнського рівня з теми «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі», реалізуючи завдання ІІ (теоретико-моделювального етапу) відповідно до програми.

Впродовж 2017-2018 навчального року

 1. З метою здійснення науково-дослідницької роботи у НВК «Колегіум» створено 5 предметних кафедр: кафедру суспільно-гуманітарних дисциплін (до складу якої входять вчителі української мови та літератури, історії, світової літератури), кафедру художньо – естетичних дисциплін (до складу якої входять вчителі образотворчого мистецтва та художньої культури, музики, фізичної культури та трудового навчання), кафедру іноземних мов, кафедру природничо-математичних дисциплін (до складу якої входять вчителі фізики, хімії, біології, географії, математика та інформатика, основ здоров’я), кафедру початкового навчання.
 2. Керівниками методичних підрозділів є:

Опришко А.О. – методистом  кафедри художньо-естетичних дисциплін;

Мороз О.К. – методистом  кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін;

Кастровську Л.Т. – методистом  кафедри іноземних мов;

Хойну Н.В. – методистом  кафедри природничо-математичних  дисциплін;

Виговську С.А. – методистом кафедри початкового навчання.

 1. Створити інтегровану творчу групу з питання впровадження варіативних моделей комп’ютерно орієнтованого середовища навчального закладу. Керівнику творчої групи Хойні Н.В. спланувати роботу на 2017-2018 навчальний рік.

До 09.09.2017 року

 1. Організувати Школу молодого вчителя для педагогів із стажем роботи до 2-х років. Керівнику Школи молодого вчителя Воротеляк А.В. спланувати роботу на 2017-2018 навчальний рік.

До 09.09.2017 року

 1. Надавати практичну допомогу вчителям з реалізації індивідуальних науково-методичних проблемних тем, у підготовці до участі у різних методичних заходах, у підготовці учнів до Всеукраїнських предметних олімпіад, до захисту робіт у МАН.

Впродовж  навчального року

 1. Продовжити роботу консультаційного пункту з проблем інноваційної діяльності при кабінеті науково – методичної роботи НВК «Колегіум».
 2. Організувати стажування та наставництво.

До 10.09.2017 року

 1. Забезпечити проходження курсової підготовки педагогічних працівників закладу відповідно до плану роботи.

впродовж року

 • Провести психолого-педагогічний консиліум з питання забезпечення наступності при переході з молодшої до середньої ланки навчання.

Жовтень 2017 року

 1. Провести інструктивно-методичні та оперативні наради з актуальних питань навчально-виховного процесу відповідно до річного плану роботи.

Впродовж року

 1. Провести на базі НВК «Колегіум» семінар-практикум з питання ефективності впровадження варіативних моделей комп’ютерно- орієнтованого середовища навчального закладу.

Квітень 2018 року

 1. Провести у закладі ярмарок педагогічної творчості вчителів колегіуму та рекомендувати переможців до участі у міському етапі ярмарку.

Лютий 2018 року

 1. Активізувати самоосвітню діяльність педагогів з метою саморозвитку та підвищення фахової майстерності, у тому числі з питання реалізації індивідуальної науково-методичної проблемної теми.

Впродовж року

 • Провести методичні тиждень «Дивограй педагогічної майстерності» з метою стимулювання педагогічної творчості та підвищення рівня фахової майстерності.

Листопад 2017 року

 1. Провести методичний тиждень «Перспективний педагог» для вчителів І та ІІ категорій з метою стимулювання впровадження інноваційних та мультимедійних технологій у навчально-виховний процес та підвищення інформаційної компетентності вчителів.

Грудень 2017 року

 1. Провести огляд науково-методичних комплексів навчальних кабінетів з метою перевірки виконання планів роботи кабінетів, що атестовані.

Квітень 2018 року

 1. Продовжити взаємовідвідування вчителями уроків з метою обміну досвідом щодо ефективних методів реалізації компетентнісного підходу в рамках навчально-виховного процесу.

Впродовж року

Вищеназвані пріоритети обговорені та схвалені на засіданні педагогічної ради Рівненського НВК «Колегіум» 31.08.2017 року

Додаток №2

Затверджено наказом №___ від 01.09.2017 р.

Склад науково – методичної ради НВК «Колегіум»:

Голова науково – методичної ради – заступник директора з навчально- виховної  роботи Воротеляк А.В.

Заступник голови науково-методичної ради – заступник директора з навчально-виховної роботи Чабанюк Т.В.

 

Члени науково – методичної ради:

Куделя П.І., директор НВК «Колегіум»;

Попович П.М., заступник директора з виховної роботи;

Присяжнюк О.Б., заступник директора з навчально-виховної роботи;

Опришко А.О., методист кафедри художньо- естетичних дисциплін;

Кастровська Л.Т. – методист кафедри іноземних мов;

Хойна Н.В. – методист кафедри природничо – математичних дисциплін;

Виговська С.А.– методист кафедри початкового навчання;

Мороз О.К. – методист кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін;

Зуєва Р.Т. – керівник методичного об’єднання класних керівників;

Овдєйчук І.В. – практичний психолог.

 

Про підсумки науково-методичної  роботи

у НВК «Колегіум» у  2016-2017 навчальному році

 

Рівненський НВК «Колегіум» є експериментальним навчальним закладом всеукраїнського рівня з тем: «Психолого-педагогічні засади формування синтетичного типу мислення вчителя та учня в умовах реалізації інноваційної моделі навчального закладу «Акме-школа» (Наказ МОН України № 40 від 19.01.2011р) та «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі» (Наказ МОН України №88 від 15.02.2016р). Відповідно до програм дослідно-експериментальної роботи у 2016-2017 навчальному році діяльність педагогічного колективу закладу була спрямована на реалізацію наступних завдань:

 • підготовка наукового звіту про підсумки проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Психолого-педагогічні засади формування синтетичного типу мислення вчителя та учня в умовах реалізації інноваційної моделі навчального закладу «Акме-школа» (лютий 2017);
 • поширення досвіду дослідно-експериментальної роботи з означеної проблеми шляхом публікацій у пресі (впродовж року);
 • формування високого рівня мотиваційної та професійної готовності педагогів щодо проектування комп’ютерно орієнтованого середовища навчального закладу та формування варіативних моделей, в тому числі дистанційного навчання учнів шляхом навчальних семінарів, психологічних тренінгів; створення супроводу індивідуальних творчих проектів учителів (впродовж року);
 • визначення психолого-педагогічного супроводу експерименту: методик та описів психолого-діагностичного інструментарію для забезпечення діагностики ефективності діяльності навчального закладу в умовах комп’ютерно орієнтованого середовища навчального закладу (до листопада 2016 року);
 • дослідження організаційних, психолого-педагогічних умов забезпечення ефективного навчання учнів за умов ефективної діяльності ресурсного центру та створених варіативних моделей комп’ютерно орієнтованого середовища навчального закладу (впродовж року) .

Продовжилася також робота педагогів щодо реалізації науково-педагогічного проекту «Росток».

У  2016-2017 н.р. здійснено узагальнення матеріалів науково-пошукової роботи членів педагогічного колективу відповідно до завдань експерименту та видано науково-методичний посібник «Працюємо в умовах експерименту: від теорії до практики» (Рівне: «Волинські обереги», 2017. – 405с. Тираж 100 примірників), що розповсюджений у 2 наукові бібліотеки (Київ, Рівне), серед науковців та переданий у навчальні заклади України з метою поширення педагогічного досвіду з досліджуваної проблеми.  7 лютого 2017 року на засіданні наукової ради АПН України та Інституту модернізації та змісту освіти заступником директора А. Воротеляк було представлено звіт про завершення дослідно-експериментальної роботи у Рівненському НВК «Колегіум». Названий звіт був затверджений та поданий до МОН України. У такий спосіб можна констатувати, що усі завдання ДЕР були виконані.

У 2015-2016 навчальному році  педагогічний колектив НВК «Колегіум» продовжив роботу з реалізації завдань І організаційно-підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі».

18 квітня 2017 року у Рівненському НВК «Колегіум» відбувся круглий стіл в рамках дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі». Педагогічний колектив НВК «Колегіум» зустрічався із науковим керівником ДЕР, кандидатом педагогічних наук, провідним науковим співробітником Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Оленою Олександрівною Гриб’юк, яка висвітлила питання «Стан і тенденції інноваційного розвитку освітньої системи України. Про хід та завдання дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня. У роботі круглого столу також взяли участь представники РОППО: Гавлітіна Т.М., Крутова Н.І., Харченко Н.Б. У роботі круглого столу також взяли участь представники РОППО: Гавлітіна Т.М., Крутова Н.І., Харченко Н.Б. Педагоги кафедри природничо-математичних дисциплін НВК «Колегіум» Шевчук В.П., Герасимчук Н.В., Максимчук Л.М., Демчук Т.В. представили власні педагогічні ідеї у контексті ДЕР. Усі учасники круглого столу відзначили перспективність та актуальність обраної теми та виокремили завдання на 2017 рік. У липні 2017 року передбачена  участь педагогів НВК «Колегіум» у Літній школі вчителів-експериментаторів та  впровадження ідей у педагогічну практику з вересня 2017 року.

З метою популяризації педагогічного досвіду вчителі НВК «Колегіум» брали участь у конференціях, семінарах, вебінарах та круглих столах. Сертифікати учасників  названих заходів у 2016-2017 навчальному році отримали:  Герасимчук Н.В., Духіна Т.Б., Табакова О.В., Максимчук Л.М., Чабанюк Т.В. (Всеукраїнська інтернет-конференція «Використання інформаційних технологій у сучасному виховному процесі» 10 листопада 2016 року), Дзюра Т.В., Хойна Н.В. ( 4 вебінари видавничої групи «Основа» лютий-травень 2017 року).

З метою поширення досвіду роботи педагогічного колективу щодо здійснення ДЕР та представлення науково-методичного посібника «Працюємо в умовах експерименту: від теорії до практики» на базі НВК «Колегіум» відбувся міський семінар-практикум заступників директорів «Створення в новій українській школі умов для ДЕР педагогічного, професійного зростання вчителя, розвитку творчої співпраці учасників НВП», на якому А. Воротеляк поділилася досвідом з питання організації експериментальної діяльності в умовах ЗНЗ.

Результативною була участь педагогів НВК «Колегіум» у ХІV обласному конкурсу-ярмарку педагогічної творчості. Переможцями І та ІІ етапів стали Куделя П.І. та Воротеляк А.В. Всього на зазначений конкурс було подано 8 методичних розробок педагогів НВК «Колегіум».

16-19 березня 2017 року у м. Київ відбулася VIII Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2017». Для представлення роботи експериментального навчального закладу Всеукраїнського рівня на виставку була запрошена заступник директора Рівненського НВК «Колегіум» А.Воротеляк. Банер з інформацією про заклад був розміщений у павільйоні «Освіта Рівненщини», крім того Рівненський НВК «Колегіум» внесено до анотованого каталогу «Сучасні заклади освіти – 2017».

Визнанням роботи педагогічного колективу Рівненського НВК «Колегіум» стала срібна медаль VIII Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2017» та диплом переможця у номінації «Менеджер освіти» на науково-практичній конференції РОІППО до Дня науки.

Здобутки закладу ґрунтуються, насамперед, на ефективній роботі предметних кафедр, кожна з яких у 2016-2017 н.р. реалізовувала конкретний напрям науково-методичної діяльності .

Кафедра початкового навчання продовжила роботу над впровадженням технології «Росток». Метою діяльності є формування здібностей до саморозвитку  та самореалізації особистості на засадах інтеграції, діяльнісного підходу до навчання і виховання. Результатом технологією «Росток», 7 відкритих уроки  для РОІППО, відкриті уроки в рамках обміну досвіду з колегами області.

Кафедра художньо-естетичних дисциплін (методист кафедри Опришко А.О.) обрала для реалізації проблему формування синтетичного типу мислення на уроках художньо-естетичного циклу та факультативу «Християнська етика». Використовуючи принцип інтегрування, педагоги кафедри формують в учнів цілісне сприйняття світу через культурологію. Курс «Художня культура» передбачає синтез музики, образів, слова, архітектури у розумінні духовної культури людства у системі «Людина – світ»; відбувається  побудова власного образу світу, власного світовідчуття у слові, зображенні, музиці, дії і самого себе в цілому світі.

Високу результативність роботи у 2016-2017 н.р. продемонстрував вчитель фізичної культури Левенець О.І., який активно впроваджує олімпійський рух у практику навчання та виховання у НВК «Колегіум», досвідом з питання олімпійської освіти. 19 березня 2017 року О. Левенець поділився досвідом впровадження олімпійської освіти у ЗНЗ в рамках обласного семінару «Олімпійська освіта у школі», що відбувся у новобудові спортивної зали приміщення початкової школи. 19 квітня 2017 року вчителі курсу «Захист Вітчизни» Велебнік В.П. та Духіна Т.Б. ділилися досвідом роботи з питання національно-патріотичного виховання та цивільного захисту населення у новоствореному приміщенні шкільного тиру, у рамках міського семінару,  що проходив у НВК «Колегіум».

Кафедра природничо-математичних дисциплін (методист кафедри Хойна Н.В.) реалізовує проблему формування планетарного світогляду учнів як основи універсального мислення технологіями природовідповідного розвитку.

Результативною була науково-методична робота вчителів Хойни Н.В., Дзюри Т.В., Зуєвої Р.Т., Максимчук Л.М., Герасимчук Н.В., Шевчука В.П. Названі педагоги є авторами посібників, укладачами змістовних інтернет-ресурсів (В.Шевчук «Цікава наука» на You Tube), проводили відкриті уроки, виступали на засіданнях кафедри. 29 березня 2017 року у НВК «Колегіум» відбувся семінар-практикум для учителів математики – слухачів курсів РОІППО. Вчителі НВК «Колегіум» Дзюра Т.В., Зуєва Р.Т., Демчук Т.В., заступник директора Присяжнюк О.Б. представили систему роботи освітнього навчального закладу в умовах Акме-простору. Вчителі Дзюра Т.В., Зуєва Р.Т., Герасимчук Н.В. результативно реалізовували напрям роботи з обдарованими дітьми із застосуванням інформаційних технологій та отримали відзнаки оргкомітету міжнародних дистанційних конкурсів для учнів 1-11 класів «Олімпіс».

Окремо слід відмітити активну участь вчителя інформатики Герасимчук Н.В. у міжнародному форумі вчителів-новаторів компанії «Microsoft». Педагог отримала відзнаку у номінації «вчитель-новатор». Вчитель інформатики Герасимчук Н.В. стала також лауреатом І етапу Всеукраїнського конкурсу педагогічної майстерності «Вчитель-року-2017». В цілому кафедра природничо-математичних дисциплін у 2016-2017 н.р. працювала результативно та ефективно.

Кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін (методист кафедри Мороз О.К.) працює над вирішенням проблеми забезпечення розвитку миследіяльності учнів на уроках словесності, а також працює над проблемою «Гармонізація особистості  як  процес формування синтетичного типу мислення». Акцентується увага педагогів на синтезі чуттєво-образного, словесно-логічного, теоретичного мислення (у старшій ланці), з виходом на мислення творче (практичне). Як наукове підґрунтя роботи педагоги використовують засоби педагогічної герменевтики. Створення «ситуацій успіху», портфоліо учня, метод проектів, складання сіквейну формують «Я-концепцію», сприяють процесу самопізнання, забезпечують умови для самореалізації та самовдосконалення, уможливлюють розкриття  творчого потенціалу  учнів. Вчителі Л. Рудюк., Г. Кравчук, О. Табакова, О. Закусілова, Л. Тіторенко, О. Мороз, П. Куделя у 2016-2017 н.р. спрямовували педагогічну діяльність на реалізацію програми «Обдарована дитина» та показали високі результати.

Кафедра іноземних мов (методист кафедри Л. Кастровська) спрямовує діяльність на формування синтетичного типу мислення на уроках іноземної мови, що передбачає використання прийомів ейдотехніки та мнемотехніки (синтез чуттєво-образного та словесно-логічного мислення), засобів герменевтики; формуванню цілісного сприйняття світу сприяють також методи порівняльної граматики в умовах вивчення двох іноземних мов. Реалізація поставлених завдань вимагає систематичної самоосвітньої методичної роботи. Активними у прагненні до фахового зростання у 2016-2017 н.р. були такі вчителі кафедри як О. Антончук, В. Лобур, А. Воротеляк , Ю. Тарасенкова, Л. Кастровська, І.  Ткачук –  усі вищеназвані педагоги мають ґрунтовну фахову підготовку, здійснюють самоосвітню роботу, цікавляться педагогічними знахідками колег. Проте вчителям І. Лесик, Ж. Кирилюк, Н.Співак  доцільно активізувати самоосвітню діяльність з метою покращення рівня педагогічної майстерності. У  2016-2017 н.р.  вчителі англійської мови Л. Кастровська , І. Ткачук опублікували статті на інтерен-ресурсі Booк-server,  та отримали сертифікати.  Проте питання є активізації видавничої діяльності у 2017-2018 н.р. залишається для кафедри вчителів іноземних мов актуальним. Продуктивною була робота вчителів англійської мови І. Ткачук, В. Лобур, які представляли свій досвід на міському семінарі-практикумі вчителів англійської мови, які викладають у початкових класах, з теми «Сучасні підходи до організації освітнього процесу з іноземної мови на початковому етапі (4 клас) у контексті оновлених програм», що відбувся у НВК «Колегіум»  10 березня 2017 року. І. Ткачук провела відкритий урок, що був схвально оцінений колегами міста.

Кафедра виховної роботи (методист кафедри Зуєва Р.Т.) працює над проблемою «Виховання потреби багатогранного мислення як передумови творчої самореалізації школяра у контексті «Я – концепція». Провідною ідеєю є  те, що виховний процес розглядається як триєдина інтегрована система, реалізація якої здійснюється у «Я – концепції». Моніторинг результативності реалізації обраних напрямків відбувається на засіданнях науково-методичної ради, а матеріали роботи представлені у методичних бюлетенях кафедр та у методичних посібниках. 14 березня 2017 року у НВК «Колегіум» відбулася міський «Педагогічна майстерня класного керівника 6 класу», яку провели Попович П.М. та Рудюк Л.В., а практичний психолог Овдєйчук І.В. залучила учасників до ділової гри.

Педагоги НВК «Колегіум» є активними учасниками методичних заходів міста, області та Всеукраїнського рівня. У 2016-2017 н.р. Рівненський НВК «Колегіум» був учасником 9 міських, регіональних, всеукраїнських та міжнародних освітніх проектів.

У 2016-2017 н.р. психологічна служба щомісяця проводила психолого-педагогічні тренінги для вчителів з різних актуальних питань організації освітнього процесу. Впродовж року 24 педагоги стали учасниками таких тренінгів. Анкетування вчителів свідчить про результативність та ефективність такої форми методичної роботи, тому є доцільним продовжити психолого-педагогічні тренінги у наступному навчальному році.

З метою активізації педагогічної творчості, пропагування перспективного педагогічного досвіду, актуалізації діяльності, спрямованої на систематичне підвищення педагогічної майстерності, методичного рівня, психолого-педагогічної культури вчителя та реалізацію його творчого потенціалу у Рівненському НВК «Колегіум» у період з 21.11 по 30.11. 2016 року проходив методичний тиждень «Дивограй педагогічної майстерності». Відкриті уроки провели вчителі вищої категорії та вчителі, які атестуються у 2016-2017 навчальному році. Загалом було проведено 23 відкритих уроки. Підсумки методичного тижня висвітлені у наказі № 235 від 01.12.2016 року.

Одним із важелів оцінки педагогічної майстерності є атестація, яка спрямована на стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх фахової майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу. У 2016-2017 н.р. було атестовані 13 педагогічних працівників НВК «Колегіум». Підтвердили раніше присвоєні категорії 6 вчителів, присвоєно категорію «спеціаліст ІІ категорії» 2 фахівцям, «спеціаліст І категорії» – також 4, «спеціаліст вищої категорії» – 1 .

Курсова підготовка вчителів  у 2016-2017 навчальному році відбувалася відповідно до плану,  погодженому з управлінням освіти Рівненського міського виконавчого комітету.

Анкетування педагогів, проведене у травні 2017 року, свідчить про те, що науково-методична робота у 2016-2017 навчальному році була ефективною. Усі опитувані відзначили, що методичні заходи, які відбувалися, були спрямовані на підвищення фахового рівня вчителів. 98% вчителів зауважили, що висловлені у минулому навчальному році пропозиції щодо змісту та форм методичної роботи були враховані у 2016-2017 навчальному році. Зважуючи на усе вище зазначене план науково-методичної роботи у 2016-2017 навчальному році можна вважати виконаним.

Проте поряд із здобутками, є певні проблеми.

Методична активність ряду вчителів, зростає лише у рік атестації. Потребує оптимізації питання видавничої діяльності вчителів іноземних мов, хімії, трудового навчання. Актуальним залишаються питання щодо обміну педагогічним досвідом через взаємовідвідування уроків та позакласних заходів,  а також участь усього педагогічного колективу у пошуково-дослідницькій роботі та залучення до неї колегіантів 10-11-х класів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишити відповідь

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.