Попередження булінгу

Тиждень продидії булінгу в Рівненському НВК «Колегіум»

 З метою запобігання явища булінгу   в колегіумі 16-20.09.2019 року було проведено серію бесід з елементами тренінгу для учнів 5-8 класів.

Учні разом із соціальним педагогом Яковлевою К. та класними керівниками навчали колегіантів тому, як протистояти фактам булінгу, знайомили учнів із інформацією про відповідальність, що передбачена за булінг .

Учні дізналися, які дії можна кваліфікувати як булінг, його ознаки. Кожна дитина для себе напрацювала алгоритм дій при спостереженні явища булінгу та механізм самозахисту.

Затверджую

Директор НВК “Колегіум”

П.І.Куделя

30.08.2019р.

План

Рівненського НВК «Колегіум»

з проведення заходів щодо протидії булінгу

2019-2020 навчальний рік

№ з/п Назва заходу Дата проведення Задіяні
1 Тиждень з протидії булінгу: бесіди з елементами тренінгу «Як протистояти булінгу?»;бесіда з елементами тренінгу «Булінг. Відповідальність за вчинки»;тематичні години спілкування «Стоп булінг!» 16-20.09.2019 5, 8 класи                 3-11 класи
2 Тематичне консультування для батьків «Дитячий булінг:реалії та небезпеки» Жовтень 2019 Психологічна служба
3 Тренінг з безпечної поведінки (6 кл.) 22.11.2019 6 класи
4 Зустріч з представником відділу ювенальної поліції Лебедем Р.В. з теми «Булінг і його наслідки» 22.11.2019 7-11 класи
5 Випуск колажів «Молодь проти агресії та насильства» Листопад 2019 5-11 класи
6 Батьківські збори з теми «Як убезпечити дитину від насилля?» 11-12.12.2019 Психологічна служба
7 Психологічні тренінги  «Конфлікти та їх розв’язання» 12-13.12.2019 7-11 класи
8 Година духовно-морального  виховання «Норми поведінки і я» 24-28.02.2020 1-11 класи
9 Розробка пам’яток «Булінг: попередження» Березень 2020 8-11 класи

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., № 51, ст. 1122):

1) частину другу статті 13 після цифр “173” доповнити цифрами “1734“;

2) доповнити статтею 1734 такого змісту:

Стаття 1734. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу

Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, –

тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, –

тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, –

тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою або неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, –

тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Неповідомлення керівником закладу освіти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу (цькування) учасника освітнього процесу –

тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до двадцяти процентів заробітку”;

3) абзац перший частини третьої статті 184 доповнити словами та цифрами “крім порушень, передбачених частинами третьою або четвертою статті 1734 цього Кодексу”;

4) статтю 221 після цифр “173-1732” доповнити цифрами “1734“;

5) абзац другий пункту 1 частини першої статті 255 після цифр “173-1732” доповнити цифрами “1734“.

2. У Законі України “Про освіту” (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 38-39, ст. 380):

1) частину першу статті 1 доповнити пунктом 31 такого змісту:

“31) булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

систематичність (повторюваність) діяння;

наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);

дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого”;

2) частину другу статті 25 після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

“здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; сприяє створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу”.

У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим;

3) частину третю статті 26 після абзацу дев’ятого доповнити п’ятьма новими абзацами такого змісту:

“забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі:

з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;

забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);

повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти”.

У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом п’ятнадцятим;

4) частину другу статті 30 після абзацу двадцятого доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:

“правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;

план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)”.

У зв’язку з цим абзац двадцять перший вважати абзацом двадцять п’ятим;

5) у статті 53:

у частині першій:

абзац десятий після слів “форм насильства та експлуатації” доповнити словами “булінгу (цькування)”;

після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:

“отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування)”.

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий – сімнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим – вісімнадцятим;

частину третю доповнити абзацом шостим такого змісту:

“повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб”;

6) у статті 54:

частину першу доповнити абзацом двадцятим такого змісту:

“захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю”;

частину другу доповнити абзацом чотирнадцятим такого змісту:

“повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування)”;

7) у статті 55:

у частині другій:

абзац восьмий після слів “закладу освіти” доповнити словами “у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про”;

доповнити абзацами дев’ятим і десятим такого змісту:

“подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

частину третю доповнити абзацами одинадцятим і дванадцятим такого змісту:

“сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти”;

8) частину першу статті 64 після абзацу восьмого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

“з урахуванням пропозицій центрального органу виконавчої влади з питань формування і реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань сім’ї та дітей, розробляє та затверджує план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти, порядок реагування на випадки булінгу (цькування), порядок застосування заходів виховного впливу;

узагальнює та оприлюднює інформацію про випадки булінгу (цькування) в закладах освіти”.

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий – двадцять шостий вважати відповідно абзацами одинадцятим – двадцять восьмим;

9) частину першу статті 65 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

“сприяють розробленню плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти”.

У зв’язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно абзацами восьмим і дев’ятим;

10) у статті 66:

частину першу після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

“сприяють розробленню плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти”.

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;

частину другу після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

“сприяють розробці плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти”.

У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим;

11) пункт 2 частини другої статті 71 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:

“випадків булінгу (цькування) в закладах освіти та заходів реагування на такі випадки, вжитих керівництвом закладу освіти або його засновником”;

12) частину четверту статті 73 після абзацу третього доповнити двома новими абзацами такого змісту:

“здійснювати перевірку заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти, повноту та своєчасність заходів реагування на такі випадки з боку педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, керівництва та засновника закладу освіти;

аналізувати заходи для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування)”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий – восьмий вважати відповідно абзацами шостим – десятим;

13) частину другу статті 76 викласти в такій редакції:

“2. Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти сприяє взаємодії закладів освіти, сім’ї і суспільства у вихованні здобувачів освіти, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує профілактику та запобігання булінгу (цькуванню), надання консультативної допомоги батькам, психологічного супроводу здобувачів освіти, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування). Соціально-педагогічний патронаж здійснюється соціальними педагогами”.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України                                                                                                    П.ПОРОШЕНКО

м. Київ

18 грудня 2018 року

№ 2657-VIII

Механізм взаємодії учасників освітнього

процесу у разі виявлення випадку булінгу дітей та порядок реагування

 на доведені випадки булінгу

За дотримання законодавства щодо захисту прав неповнолітніх у навчальному закладі відповідальність несе директор закладу.

 У Рівненському НВК «Колегіум»  проведено оцінювання  приміщень (роздягалень, туалетних кімнат, їдальні, коридорів) та шкільного подвір’я на предмет небезпеки.

У закладі введено посилений контроль за чергуванням учителів на перервах. Адже учні всіх вікових категорій не повинні залишатися без нагляду дорослих.

Алгоритм дій учителя у разі виявлення випадку

булінгу над дитиною

У випадках, коли учитель має підозри або став свідком здійснення булінгу ( з боку однолітків,  працівників навчального закладу або інших осіб), здійснює такі дії:

 • повідомляє про факт булінгу в усній чи письмовій формі адміністрацію колегіуму;
 •  повідомляє про випадок булінгу психологічну службу закладу;
 • повідомляє про факт булінгу (цькування) батьків дитини, яку булять, та батьків дитини-булера.

Алгоритм дій адміністрації навчального закладу у разі

отримання повідомлення про факт булінгу у закладі

У разі звернення дитини, її батьків (осіб, які їх замінюють) або працівника навчального закладу до представника адміністрації навчального закладу щодо булінг алгоритм дій представника адміністрації закладу наступний:

 •  якщо звернення (повідомлення) усне, допомогти заявникам оформити це повідомлення письмово. Заява має бути оформлена належним чином, відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» (має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання; письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дат і підписів;
 • здійснити реєстрацію вказаної заяви у журналі заяв  ( зазначити дату, час прийому заяви, П.І.Б. того, хто реєстрував заяву);
 • повідомити директора закладу про заяву щодо факту булінгу;
 • директор закладу наказом створює Комісію про  проведення розслідування факту булінгу із визначенням уповноважених осіб,  скликає  засідання комісії. До комісії з розслідування входять представники адміністрації, психологічної служби, педагоги (за потреби), батьки постраждалого та булера;
 • якщо комісія з розслідування визнала, що був наявний факт булінгу (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії несли систематичний характер, то директор колегіуму повідомляє (впродовж доби) уповноважені підрозділи органів Національної поліції України ( ювенальну поліцію) та Службу у справах дітей про випадок булінгу;
 • письмова відповідь заявнику надається у 10-денний строк.

Забороняється замовчувати (нехтувати, приховувати) виявлені факти булінгу або цькування.       

По-перше, нехтування проблемою призводить до погіршення ситуації.

По-друге, Рівненський НВК «Колегіум» несе відповідальність за дотримання норм законодавства щодо захисту прав дитини, а тому директор закладу може притягнути педагогічних працівників у зв’язку з порушенням правових норм освітнього процесу (прав дитини) до дисциплінарної та адміністративної відповідальності.

Неправильні дії або бездіяльність можуть призвести до порушення законодавства.  Законодавством передбачено інформування заявника (особи, яка здійснила повідомлення або звернення), а також у самому зверненні може бути зазначено, що заявник бажає бути поінформованим про подальший перебіг справи, бути присутнім під час розгляду звернення) про хід розгляду заяви щодо факту булінгу (впродовж 10 днів).

Організація просвітницької роботи

з попередження булінгу (цькування) у закладі

У Рівненському НВК «Колегіум»  розроблено і затверджено план дій з профілактики булінгу серед неповнолітніх та запроваджено систему постійного відслідковування випадків булінгу серед дітей та учнівської молоді, виявлення дітей-булерів.

Психологічна служба, класні кекрівники  організовують системну роботу з  профілактики з дітьми щодо булінгу. За необхідності залучаються до цієї роботи фахівці Служби у справах дітей та ювенальної поліції. У закладі проводяться тематичні всеобучі для батьків та консультаційні години ( щосереди з 15.00 до 19.00 год.).

Психологічний супровід осіб, причетних до булінгу ( той, що став жертвою, булер, спостерігачі), здійснює соціальний педагог із практичним психологом. Для учнів оприлюднено телефони довіри на інформаційній дошці та на сайті закладу.

Робота психологічної служби  закладу та класних керівників з попередження булінгу серед дітей  спрямовується на:

– проведення заходів з профілактики булінгу серед неповнолітніх (зустрічей, бесід, консультацій, тренінгів, корекційних занять);

– створення на базі закладу консультативних пунктів для учнів, батьків та вчителів, де можна отримати консультацію психолога, соціального педагога із вказаного питання;

– проведення групових тренінгів та індивідуальної роботи зі здобувачами освіти у наданні допомоги для вирішення  проблем міжособистісних відносин;

–проведення просвітницької роботи (годин спілкування, годин права, годин психолога), спрямованих на корекцію та розвиток ціннісних орієнтацій учнів, на формування толерантної поведінки, правових знань);

– інформування батьків щодо профілактики булінгу через батьківський всеобуч, тематичні лекторії, тематичні батьківські збори, індивідуальні консультативні бесіди).

План

Рівненського НВК «Колегіум»

                   проведення заходів з питання  «Протидія булінгу»

“Затверджено”

Директор НВК “Колегіум”

_________________П.Куделя

30.08.2018р.

№ з/п Назва заходу Дата проведення Задіяні
1 Засідання педагогічної ради. Тема «Булінг: його попередження в дитячому колективі» 30.08.2018 Педагогічний колектив
2 Години психолога «Що таке булінг і як себе захистити в ситуаціях булінгу» Вересень-жовтень 5-7 класи
3 Години психолога «Шляхи протидії булінгу» Вересень-жовтень 2018 9-11 класи
4 Зустріч з представниками ювенальної поліції із серії «Правова абетка школяра» «Насильство та агресія – перший шлях до злочину» (8-11 кл.)   21.11.2018 8-11 класи
5 Моніторинг «Булінг» (7-8, 9-10 класи) Листопад 2018 Березень 2019 Психологічна служба
6 Виготовлення порадника «Стоп булінг» Листопад 2018 Психологічна служба
7 Проведення тематичних батьківських зборів з питань протидії булінгу Грудень 2018 Психологічна служба, класні керівники 5-11 класів
8 Заняття з учнями «групи ризику» з теми «Протидія булінгу» Січень 2019 Психологічна служба
9 Засідання методичного об’єднання класних керівників з теми «Попередження булінгу серед учнів»   25.02.2019 МО класних керівників
10 Розробка пам’яток «Булінг: попередження» Квітень-травень 2019 Психологічна служба, 5-11 класи

Зразок заяви про випадок булінгу (цькування) в закладі

                                                        Директору Рівненського

                                         НВК «Колегіум»

                              Куделі П.І.

                                                                            П.І.Б. особи, яка звертається із

                                                                            заявою, 
                                                                            адреса реєстрації заявника

                                                                            _______________________________
                                                                            Моб. тел. заявника______________
                                                                                                    

ЗАЯВА

   У заяві вказується наступне: дата випадку булінгу (цькування), П.І.Б. учасників процесу булінгу (булера, спостерігачів, того, якого булять), форма булінгу, до чого призвів факт булінгу (цькування). Окремо зазначається процес реакції представників педагогічного колективу на факт булінгу (цькування).

     Зважаючи на викладене, з метою дотримання норм законодавства, а також захисту моєї дитини у Рівненському НВК «Колегіум»  від будь-яких форм булінгу, прошу невідкладно:
1) вивчити факти, зазначені у заяві;
2) притягнути до  відповідальності учасників факту булінгу (цькування);
3) гарантувати моїй дитині захист  від проявів булінгу (цькування) з боку усіх учасників освітнього процесу ( дітей, учителів, батьків інших учнів);
4) про результати розгляду заяви повідомити письмово у встановлений законом термін.

Дата                                                                                                        П.І.Б

Як побороти булінг: інструкція для дітей, батьків та вчителів

Центр інформації про права людини на основі матеріалів ЮНІСЕФ підготував інструкцію для дітей та дорослих, аби правильно та своєчасно реагувати на прояви булінгу ( цькування)

ЗАХОДИ ЩОДО ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ

ЩО ТАКЕ БУЛІНГ ТА ЯКІ ЙОГО ПРИЧИНИ

Булінг (цькування) – це діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві. У тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Кривдники можуть знайти безліч причин, щоб цькувати дитину: зовнішність, що не вписується у загальноприйняті рамки, поведінка, думки, які не збігаються з думкою більшості, тощо.

Яскравими прикладами булінгу є словесні образи, навмисне неприйняття дитини колективом, шантаж та навіть побиття.

Булери вважають, що це смішно, в цьому немає великої проблеми чи трагедії, а також, що дорослі не будуть звертати на це увагу.

Порада батькам

ЯК ВІДРІЗНИТИ БУЛІНГ  МІЖ ДІТЬМИ

Булінг супроводжується  постійним (систематичним) реальним фізичним чи психологічним насиллям: жертву висміюють, залякують, дражнять, шантажують, б’ють, псують речі, розповсюджують плітки, бойкотують, оприлюднюють особисту інформацію та фото в соціальних мережах.

В ситуації булінгу завжди беруть участь три сторони: той, хто переслідує (булер), той, кого булять (жертва) та ті, хто спостерігають (спостерігачі).

Якщо булінг відбувся, він може повторюватися багато разів (систематично).

ЯК ЗРОЗУМІТИ, ЩО ВАШУ ДИТИНУ БУЛЯТЬ АБО ПІДДАЮТЬ ЦЬКУВАННЮ

Перше, що треба зрозуміти,  діти неохоче розповідають про цькування у школі, а тому не слід думати, що у перший же раз, коли ви спитаєте її про це, вона відповість вам чесно. Тому головна порада для батьків: бути більш уважними до проявів булінгу.

Якщо ваша дитина стала замкненою, вигадує приводи, щоб не йти до школи, перестала вчитись, то поговоріть з нею. Причина такої поведінки може бути не у банальних лінощах. Також до видимих наслідків булінгу відносять розлади сну, втрату апетиту, тривожність, низьку самооцінку.  Якщо дитину шантажують у школі, вона може почати просити додаткові гроші на кишенькові витрати, щоб відкупитись від булера.

Якщо цькуванню піддають вашу дитину, то обережно почніть з нею розмову. Дайте зрозуміти, що вам можна довіряти, що ви не будете звинувачувати її у тому, що дитина стала жертвою булінгу.Розкажіть їй, що немає нічого поганого у тому, щоб повідомити про агресивну поведінку щодо когось учителю або  дорослим. Також не слід у розмові з дитиною використовувати такі  кліше, як “хлопчик має бути сильним та вміти постояти за себе”, “дівчинка не повинна сама захищатись”. Це тільки погіршить ситуацію.

Поради для учасників булінгу

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ТИ СТАВ ЖЕРТВОЮ БУЛІНГУ

Перше  правило – не тримати це у секреті. Розкажи батькам, учителям, дорослим, яким довіряєш, про те, що тебе ображають у школі.

Також не слід звинувачувати себе у тому, що тебе цькують (булять).

Якщо цькування у школі (словесне чи фізичне),  йди до директора школи або заступника директора та  розкажи всі подробиці факту булінгу. Також повідом про ситуацію батьків.

Звернись до психолога, щоб відновити відчуття впевненості у своїх силах та зрозуміти, як діяти далі.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ СТАЛИ СВІДКОМ ЦЬКУВАННЯ

Якщо цькують твого друга чи подругу, то одразу зверніться до дорослих: учителя, родичів, батьків.

Якщо твій друг чи подруга поділилися з тобою, що вони потрапили у ситуацію булінгу, обов’язково говори з ними про це. Вони потребують твоєї підтримки!

У жодному разі не слід приєднуватись до групи, що цькує, та висміювати проблеми свого друга чи подруги.

Якщо ви дорослий, який потерпав від булінгу колись, то не проходьте повз. Спробуйте захистити дитину, яку ображають. При цьому не слід ображати дітей, які цькують, адже деякі роблять це, тому що самі постраждали від насильства (вдома, у спортивній секції, в іншій школі). У таких випадках вони можуть виміщати свій біль через знущання і приниження слабших за себе.

Деякі діти булять, щоб ловити на собі захоплені погляди оточуючих, а відчуття переваги над іншими приносить їм задоволення. До того ж, булячи когось, вони захищаються від цькування. Іноді такі діти дуже імпульсивні, не можуть контролювати свій гнів. У таких випадках справа нерідко доходить і до фізичного насильства.

Повідомте про булінг педагогів школи, батьків дитини.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ІНШИХ ЦЬКУЄШ ТИ

Зрозумій, булінг – це твої дії, а не твоя особистість. Ти можеш ними керувати та змінюватися на краще. Пам’ятай, що булінг завдає фізичного та емоційного болю іншому, а тому подумай, чи дійсно ти цього прагнеш? Деякі речі можуть здаватися смішними та невинними, проте вони можуть завдати шкоди іншій людині.

Порада учителям та батькам

ЯК ДОПОМОГТИ ДИТИНІ, ЯКА ЦЬКУЄ ІНШИХ

В ситуації булінгу завжди беруть участь три сторони, а тому, коли ви дізнались про цькування у школі, не слід забувати про тих, хто ображає. Пам’ятайте, що дитині, яка булить інших, увага та допомога потрібна не менше, ніж тій, яка страждає від булінгу.

Відверто поговоріть з нею про те, що відбувається, з’ясуйте, як вона ставиться до своїх дій і як реагують на факт булінгу інші діти. Ви можете почути у відповідь, що “всі так роблять”, або “він заслуговує на це”.Поясніть, які дії ви вважаєте булінгом (цькування, образливі прізвиська, загрози фізичного насильства, залякування, висміювання, коментарі з сексуальним підтекстом, бойкот іншої дитини або підбурювання до ігнорування, плітки, публічні приниження, штовхання, плювки, псування особистих речей, принизливі висловлювання або жести).

Спокійно роз’ясніть  дитині, що її поведінка може завдати шкоди не тільки жертві, а й усім учасникам освітнього процесу. Дайте зрозуміти дитині, що поведінка булера є дуже серйозною проблемою, і ви не будете терпіти це в майбутньому. Чітко і наполегливо, але без гніву, попросіть дитину зупинити цькування. Скажіть дитині, що їй потрібна допомога, а тому ви тимчасово триматимете зв’язок з учителями/ батьками, щоб упевнитись у тому, що дитина намагається змінити ситуацію.

Загрози і покарання не спрацюють. Можливо, на якийсь час це припинить булінг, та в перспективі  може тільки посилити агресію і невдоволення. Буде зайвим концентрувати увагу на відчуттях дитини, яку булять. Той, хто виявляє агресію, як правило, відсторонюється від почуттів іншої людини.

Пам’ятайте, що агресивна поведінка та прояви насильства можуть вказувати на емоційні проблеми вашої дитини та розлади поведінки. Порадьтеся зі шкільним чи дитячим психологом.

До уваги учнів!

   Психологічний супровід осіб, причетних до факту булінгу, здійснює соціальний педагог із практичним психологом. З цією метою в закладі проводяться консультаційні години у практичного психолога і соціального педагога, облаштовано скриньку довіри для учнів, оприлюднено інформацію з телефонами довіри.

 • Дитяча лінія 116 111 або 0 800 500 225 (з 12.00 до 16.00);
 • Гаряча телефонна лінія щодо булінгу 116 000;
 • Гаряча лінія з питань запобігання насильству 116 000 або 0 800 500 335;
 • Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 800 50 17 20;
 • Уповноважений Президента України  з прав дитини 044 255 76 75;
 • Центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103;
 • Національна поліція України 102.                                                      

 У випадку  здійснення булінгу Вам варто розповісти про це адміністрації закладу, психологу та соціальному педагогу, класному керівнику, батькам, щоб у короткий термін можна було відреагувати на факт булінгу (цькування) та віднайти шляхи вирішення проблеми.

Процедура розгляду заяви

щодо  виявленого факту булінгу в Рівненському НВК «Колегіум»

 1. Реєстрація заяви щодо виявлення факту булінгу (цькування) у журналі реєстрації заяв.
 2. Відповідно до поданої заяви директор Рівненського НВК «Колегіум» у 3-денний строк видає рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб,   створює наказом Комісію з розслідування випадку булінгу.
 3. Директор Рівненського НВК «Колегіум» скликає засідання вказаної комісії.
 4. Комісія із розслідування фактів булінгу  розслідує випадок, виносить рішення.
 5. При умові визнання Комісією факту булінгу директор закладу повідомляє про факт уповноважені підрозділи органів Національної поліції України (ювенальну поліцію) та Службу у справах дітей.
 6. Рішення Комісії реєструється у відповідному журналі.
 7. Повідомлення заявника про рішення Комісії щодо факту булінгу  впродовж 10 днів).

Лист батькам про булінг

Шановні батьки!

18.12.2018 року Верховною Радою України прийнято  Закон України № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)». Згідно із Законом,  булінг (цькування) – це діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої  чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Повідомляємо, що за скоєне правопорушення батькам винних відповідно до статті 173-4 КУпАП про адміністративні правопорушення доведеться сплатити штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів.  Якщо булінг вчинений групою осіб або повторно, то штраф становитиме від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів. Або ж на винних чекають громадські роботи на строк від 40 до 60 годин. Булінг (цькування), вчинений малолітніми або неповнолітніми особами, тягне за собою накладання штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють.

Адміністрація Рівненського НВК «Колегіум» розглядатиме заяви про систематичні випадки булінгу, а не одноразовий конфлікт чи сварку, проводитиме розслідування, вживатиме відповідні заходи, повідомлятиме уповноважені підрозділи органів Національної поліції (ювенальну поліцію) та Службу у справах дітей про випадки булінгу.

Правила поведінки здобувачів освіти у Рівненському НВК «Колегіум»

1. Загальні правила поведінки здобувачів освіти в закладі:

1.1 Правила поведінки учнів у колегіумі базуються на законах України, постановах Міністерства освіти і науки України та органів місцевого самоврядування, Статуті школи.

1.2 У випадку порушень Правил до учнів можуть бути вжиті такі стягнення:

      – усне зауваження;

      – запис зауваження в щоденник;

      – виклик учня самого або з батьками на педагогічну нараду;

      – відшкодування завданої учнем шкоди його батьками.

1.3 Учень приходить до закладу за 10 – 15 хвилин до початку занять, чистий і охайний. При вході до дотримується правил ввічливості, знімає в гардеробі верхній одяг і прямує до місця проведення уроку.

1.4 Учневі заборонено перебувати у класних приміщеннях у верхньому одязі.

1.5 Забороняється приносити до школи та на її територію з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, вибухові або вогненебезпечні предмети і речовини; спиртні напої, наркотики, інші одурманюючі речовини та отрути, газові балончики.

1.6 Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.

1.7 Не дозволяється без дозволу педагогів, класного керівника йти зі школи та з її території в урочний час та на перервах. У разі пропуску навчальних занять учень повинен пред’явити класному керівнику довідку від лікаря або записку від батьків (або особи, яка їх заміняє) із поясненням  причини відсутності на заняттях. Пропускати уроки без поважних причин забороняється.

1.8 Забороняється спізнюватися на уроки.

1.9 Учень закладу на уроки приносить необхідне навчальне приладдя, підручники, зошити, щоденник. Повинен дбайливо ставитися до підручників та зошитів. Приходить до колегіуму із підготовленими домашніми завданнями з предметів відповідно до розкладу уроків.

1.10 Учень повинен охайно вести щоденник і давати його вчителю для виставлення оцінки, запису зауваження.

1.11 Учень має бути ввічливим у спілкуванні з учителями, працівниками закладу, батьками інших учнів, а також з учнями.

1.12 Учень вироявляє повагу до старших, піклується про молодших. Учні й педагоги звертаються один до одного шанобливо. Здобувачі освіти поступаються дорогою дорослим, старші школярі – молодшим, хлопчики – дівчаткам.

1.13 Поза школою учні поводяться скрізь і всюди так, щоб не осоромити свою честь та гідність, не заплямувати добре ім’я колегіуму.

1.14 Здобувачі освіти повинні дбайливо ставитися до шкільного майна і речей, що належать вчителям та іншим учням. Забороняється брати без дозволу чужі речі. Учні бережуть майно школи, надають посильну допомогу в його ремонті. При  пошкодженні майна закладу батьки учня зобов’язані відшкодувати збитки.

1.15 Фізична конфронтація, залякування і знущання, булінг (цькування)  є неприпустимими формами поведінки. 

2. Поведінка на заняттях

2.1 На урок здобувач освіти має  зайти  з попереджувальним дзвінком; після  дзвінка з дозволу вчителя увійти до класу і підготуватися до уроку.

2.2 Заборонено запізнюватися на уроки без поважних причин.

2.3 У разі спізнення на урок постукати у двері кабінету, зайти, привітатися з вчителем, вибачитися за спізнення і попросити дозволу сісти на місце.

2.4 Забороняється виходити з класу без дозволу вчителя.

2.5 Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен піднести руку і попросити дозволу вийти у вчителя.

2.6 Заборонено перебувати в класних приміщеннях у верхньому одязі.

2.7 При вході педагога до класу здобувачі освіти встають та вітаються, сідають після того, як учитель відповість на вітання і дозволить сісти. Так само учні вітають будь-якого дорослого, що увійшов до класу під час занять.

2.8 Впродож уроку:

     – не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших сторонніми розмовами, іграми та іншими, що не стосуються уроку, справами;

       – не можна підводитися без дозволу учителя;

       – не можна вживати їжу та напої, жувати жуйку; 

       – забороняється користуватися мобільними телефонами.

2.9 Урочний час повинен використовуватися здобувачами освіти тільки для навчання.

2.10 За першою вимогою вчителя (класного керівника) учневі необхідно пред’являти щоденник. Будь-які записи в щоденниках здобувачами освіти повинні виконуватися охайно, із дотриманням норм орфографічного режиму. Після кожного навчального тижня батьки учня ставлять свій підпис у щоденнику.

2.11 Здобувачі освіти зобов’язані знати і дотримуватися правил  безпечної поведінки як під час уроків, так і після їх закінчення.

2.12 Якщо учень хоче поставити запитання вчителю або відповісти на запитання вчителя, він підносить руку.

2.13 Учень має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних суперечливих і неоднозначних питань.

2.14 Дзвінок про закінчення уроку дається для вчителя. Тільки коли вчитель оголосить про закінчення уроку, учень має право вийти з  класу.

2.15 При виході вчителя або іншого дорослого з класу учні встають.

3. Поведінка до початку, на перервах і після закінчення занять

Час перерви – особистий час кожного учня. Здобувач освіти  може його проводити по-своєму, проте не повинен заважати іншим.

3.1 Під час перерви здобувачі освіти зобов’язані:

       – навести  порядок на своєму робочому місці;

       – вийти з класу;

       – рухаючись коридорами, сходами, триматися правої сторони;

       – адекватно реагувати на зауваження адміністрації закладу, педагогів, працівників колегіуму, чергових учителів та учнів;

       – допомагати учителю (у разі потреби) при підготовці кабінету  до наступного уроку.

3.2 Під час перерви учні можуть вільно переміщатися колегіумом, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки.

3.3 Під час перерв здобувачам освіти забороняється:

       – бігати сходами, коридорами та у класних приміщеннях, кататися на перилах,  знаходитися поблизу вікон та інших місць,  що не  є пристосованими для ігор;

       – штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу, цькування, образи для вирішення будь-якої проблеми, грати у м’яч у коридорі;

       – сваритися між собою та з учителями, з’ясовувати стосунки за допомогою сили, битися, здійснювати булінг;

       – вживати непристойні вирази і жести на адресу будь-яких осіб, шуміти, заважати відпочивати іншим учням;

       – палити у будівлі та на території закладу.

3.4 Категорично заборонено самовільно відчиняти вікна, сидіти на підвіконні чи виглядати у відчинені вікна.

3.5 Після закінчення занять здобувач освіти повинен:

       – забрати одяг з гардеробу, одягнутися, піти зі школи, дотримуючись правил ввічливості. 

3.6 Черговий по класу:

       – знаходиться в класі під час перерви;

       – забезпечує порядок у класі, провітрює приміщення, стежить за дотриманням санітарних умов;

       – допомагає вчителю підготувати клас до наступного уроку.

3.7 Забороняється здобувачам освіти перебувати у приміщенні їдальні у верхньому одязі.

3.8 На перервах учні можуть звернутися до свого класного керівника, чергового учителя,  будь-якого педагога, адміністрації закладу за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії, булінг (цькування).

4. Кінцеві положення

4.1 Учні не мають права пропускати заняття без поважних причин.

4.2 Учні не мають права під час перебування на території закладу та при проведенні шкільних заходів скоювати дії, небезпечні для власного життя і здоров’я та  життя і здоровя оточуючих.

4.3 Учні не мають права знаходитися у приміщенні закладу після закінчення навчальних занять  без дозволу працівників колегіуму.